За нас
Вработени во нашата компанијаВработените во ”AKТИВA” ДOO Штип се најдрагоцениот и најскапоцениот ресурс со кој таа располага. Сметаме дека респектот кон вработените и нивното коректно и фер вреднување претставува основна претпоставка за развој на компанијата.Задоволството кое произлегува кај вработените воедно е причина за задоволство и на “АКТИВА”. Безбедноста и здравјето на работниците е во прв план.Континуирано се извршува обука на вработените за здравје и безбедност при работа, изложување на редовен периодичен здравствен преглед, обука за управување со специјални моторни возила, сметајки на еднакви можности за сите вработени во секое поле, со отсуство на секаков тип на дискриминација.
 
 
free counters